Search English / Pashto

Facebook Logo twitter Logo Facebook Logo Facebook Logo Pinterest Logo SkypeLogo

کلنیک های سیار حقوقی

مقدمه:
در وضعیت وخیم امنیتی موجود افغانستان حضور در نقاط دوردست، یک نوع ریسک در زندگی و قبول خطرات زیاد شمرده می شود. ولی باید برای ایجاد تغیر و انکشاف ملی، باید خطرات را پذیرفت. حضور حقوقدانان دفتر د قانون غوښتونکی همراه با یک انگیزه قوی و عمیق صورت می گیرد. جلب حمایت افراد ذینفوذ قبل از همه چیز برای تدویر یک کلینیک حقوقی اولویت بندی صورت می گیرد که مستحق ترین و امن ترین منطقه برای آموزش کدام منطقه و مردم می باشد. سپس همراه با مسؤولین دولتی و بزرگان قومی منطقه در مورد ایجاد کلینیک های سیار حقوقی در منطقه تحت نفوذ شان گفتگو صورت گیرد. اکثراً فهمانیدن و تفهیم ضرورت ایجاد این کلینیک ها مورد پذیرش این اشخاص قرار می گیرد. این مسؤلین ابتدا هراس از وضعیت نا امن امنیتی را بهانه می آورند و غالباً اخطار می دهند مسؤولیت امنیت بدوش خود شما است و ما مسؤولیتی را بر عهده گرفته نمی توانیم. بیم و ترس بعدی آنان گرچه غالباً به وضاحت بیان نمی شود، آشنایی مردم عوام به حقوق شان است. بعضی افراد ذینفوذ از ارتقاً سطح آگاهی های حقوقی مردم عامه می هراسند. زیرا آنان تصور می کنند در صورت آگاهی منطقه نخواهند بود و شاید برای احقاق حقوق برباد رفتۀ شان به دولت مراجعه نمایند. اما به هر صورت حقوقدانان دفتر د قانون غوښتونکی با توجه به دانش مسلکی و تجربۀ نحوۀ برخورد با اقوام مختلف افغانستان همراه با ارتباطاتی که با مسؤولین دولتی ایجاد نموده اند، در اکثر اوقات موفق می شوند که موافقت سران قومی و افراد ذینفوذ را جلب نمایند.
پیدا نمودن محل برگذاری:
بعد از جلب موافقت محلی که باید کلینیک سیار حقوقی دایر گردد مشخص می شود و آنجا که بودجه ای برای محل تدویر، وجود ندارد، پیدا کردن محل سهولت زمانی که بودجه در موجود باشد، نیست. اما به هر حال، محلی مانند مسجد، منزل یکی از افراد محل، زیر یک درخت، داخل یک مکتب و یا در اماکن دولتی و یا سایر اماکن مناسب جهت برگذاری کلینیک سیار حقوقی، انتخاب می گردد. دفتر دقانون غوښتونکی باور دارد که باید با کمترین امکانات بیشترین استفاده صورت گیرد. و مردم بیاموزند که چگونه کارهای بزرگ بدون مصرف پول نیز امکان پذیر است.
جلب توجه افراد محل برای شرکت:
گرچه در ابتدا جمع آوری افراد بسیار ساده به نظر می رسد، اما در واقعیت مشکل ترین بخش، جمع آوری افراد می باشد. برای جلب توجه افراد برای اشتراک در کلنیک های سیار حقوقی، وکلای مدافع دفتر د قانون غوښتونکی در هنگام ادای نماز به مساجد می رون و بعد از ختم نماز با جمعی از مردم که برای ادای نماز آمده اند در مورد مفیدیت های کلینیک های سیار حقوقی به تفاهم می رسند. علاوتاً برای جلب توجه مردم از افراد ذینفوذ منطقه، مانند: ملا امام مساجد، ریش سفیدان قوم، معلمین مکاتب، افراد با سواد که مورد احترام هستند، دکتوران در صورت موجودیت در منطقه، نیز گفتگو نموده و از آنان کمک خواسته می شود.
سخت ترین قسمت جلب حمایت مردم برای حضور، تقاضای حضور زنان برای حضور است. حتی امکان دارد تنها تقاضای حضور زنان از محل، تمام پروسه را مختل نماید. بناءً در مناطقی که امکان حضور زنان کاملاً نا ممکن است و حتی امکان واکنش خشونت بار مردم را در پی دارد، از تقاضای حضور زنان در مرحلۀ اول کلینیک چشم پوشی می گردد. زیرا احتمال تغیر طرز اندیشه مردم بعد از ختم کلینیک سیار حقوقی و آشنایی باحقوق زنان، زیاد میگردد. بناءً دراین گونه موارد دراولین مرحله ازتقاضای حضور زنان در این گونه مناطق چشم پوشی میگردد.ام امناطق نیزموجود است که نه تنها تقاضای حضور زنان مشکل نمیباشد بلکه مورد  استقبال زنان ومردان منطقه نیزقرارمی گیرد .
تعین روزوساعت کلینیک سیارحقوق:
کوشش میشوددرانتحاب روز و ساعت تدویرکلینیک سیار حقوق علاوه بر در نطرگرفتن مسایل امنیتی ، به مشکلات کاری شرکت کنندگان، مصروفیت آنان، آب وهوا ومصروفیت های ترینر کلینیک سیار حقوقی که وکیل مدافع نیز می باشد و وظایف امور و کالت  دفاع  را نیز به عهده  دارد، نیز در نظر گرفته شوند.
مواد تدریسی کلینیک هان سیار حقوقی:
بهترین مواد تدریسی پوسترهای دفتر دقانون غوښتونکی هستند باتصاویر واضح وعام فهم بیان شده اند و باعث جلب توجه وعلاقه اشتراک کنندگان نیزمی گردند.
این پوسترها، مواد قانون اساسی وسایرقوانین نافذۀ جزائی  و مدنی را تصویری بیان داشته اند. همچنان جزوه های معلوماتی حقوقی مانند حقوق مظنونین ومتهین، پروسیجر دعاوی مدنی ، وظایف وکلای مدافع نیز تدریس می گردند. اما محراق توجه آموزگاران کلینیک های سیارحقوق بالای حقوق زنان، حقوق اطفال، محو خشونت برعلیه زنان واطفال، محوخشونت برعلیه زنان واطفال، احترام و رعایت قوانین استواراست.علاوتاً به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ داده می شود ودرصورت داشتن مشکل حقوقی به آنان مشوره ها ی حقوقی لازمه ارائه می گردد وهرگاه آنان مواجه به مشکلات جنایی وفامیلی باشند برایشان وکالت دفاع رایگان نیزمهیا گردیده  وقضایای شان اخذ می شود.

ارزیابی کلینیک سیار حقوقی:
در اخیر اوراق ارزیابی کلینیک های سیار حقوقی که به شکل بسیار ساده ای ترتیب گردیده است توسط اشتراک کنندگان تکمیل می گردد و نظریات آنان در مورد کلینیک های سیار حقوقی دفتر د قانون غوتونکی مطالبه می شود.
توزیع نشریات و مواد کمکی:
نشریات د قانون غوتونکی بصورت مکمل برای هر اشتراک کننده، توزیع می شود. همچنان تعدادی کتابچه و قلم نیز به اشتراک کنندگان توزیع می گردد تا برای اطفال محروم شان که به مکتب می روند ولی و حتی کتابچه و فلم برای نوشتن ندارد، بدهند.

تعداد کلینیک های سیار حقوقی:
برنامه کلینک های سیار حقوقی از تاریخ (              ) آغاز گردید که بصورت مجموعی از تاریخ (            ) الی (              ) به تعداد ( 131) کلینیک سیار حقوقی در (              ) ولایت، (             ) ولسوالی و (         )  قریه دایر شد. که از جملۀ آن از تاریخ (               ) الی (                   ) یعنی شش ماه اخیر پروژه             کلینیک سیار حقوقی در (         ) ولایت، (          ) ولسوالی و (         ) قریه دایر گردید.