مسئولین مؤسسه دقانون غوښتونکی در حال توزیع تصدیق نامه ها