وکیل مدافع مؤسسه دقانون غوښتونکی در حال توضیح موضوعات حقوقی برای زنان