برنامه اقدام برای پيشگیری ، مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیر قانونی اسلحه کوچک و سلاحهای سبک در همه جنبه ها


مقدمه
كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك تشكيل شد. اين كنفرانس در پايان به اتفاق آرا برنامه اقدامي در 86 پاراگراف تصويب كرد. اين سند شامل تعهدات سياسي بي سابقه و مقررات مشخص در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني براي برخورد با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك است و همچنين داراي مفادي درباره افزايش همكاري بين كشورها، ‌ارائه كمك به كشورهاي درگير و ساز وكار پي­گيري براي نظارت بر اجرا و توسعه بيشتر آن است.
”كاميلوريس رودريگز“ سفير كلمبيا و رئيس اين كنفرانس اظهار داشت جامعه بين­المللي با تصويب برنامه اقدام در برخورد با يكي از اضطراري ترين مسائلي كه صلح و امنيت جهان امروز با آن مواجه است، يعني فاجعه گسترش بدون كنترل اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك، گامي مهم به جلو برداشته است.
دبير كل نيز به نوبه خود از شركت كنندگان براي تصويب برنامه اقدام تجليل كرد. اين برنامه شامل «گام­هاي نخست مهم بسياري» در جهت كاستن از خطر عظيم در برابر تهديد صلح و امنيت بين المللي و امنيت انساني بود، كه اسلحه كوچك ايجاد مي كند. وي گفت برداشتن آن گام ها براي ايجاد معيارها و انجام تدابير دسته جمعي عليه اين بلاي جهاني ضروري بود.
دو موضوع در برنامه اقدام گنجانده نشد. در مورد ماده­اي كه كشورها را تشويق مي كرد براساس نظام هاي حقوقي يا قانوني مربوط، ‌محدوديت­هايي را برقرار كنند كه در مورد مالكيت خصوصي اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك كه براي مقاصد نظامي طرح شده، توافق حاصل نشد. به علاوه، در اين مورد نيز كه كشورها فقط به ساير دولت ها اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك بفروشند يعني حق معامله تسليحاتي با عواملي غير از دولت ها را نداشته باشند، نيز توافق دسته جمعي به دست نيامد.
كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، در پي تصميم مجمع عمومي كه در قطعنامه
V 54/54 مورخ 15 دسامبر 1999 آن درج شده، تشكيل گرديد. مجمع با آن قطعنامه كميته اي تداركاتي نيز ايجاد كرد كه سه بار تشكيل جلسه داد تا سند پيش نويس نهايي براي كنفرانس را توصيه كند.
اين كميته طي دوره 5 روزه بخش وزيران كنفرانس، ‌از 9 تا 13 ژوييه 2001، به سخنان 143 سخنران،‌ از جمله يك معاون رئيس جمهوري، دو معاون نخست وزير، 38 وزير خارجه و وزيران ديگر، و 23 معاون وزير گوش داد. از اين عده 131 نفر نماينده كشورشان بودند،‌4 نفر از طرف گروه هاي منطقه اي و 8 نفر از جانب كارگزاري هاي ملل متحد و سازمان هاي بين دولتي سخن گفتند.
نمايندگان 42 سازمان غير دولتي، از جمله 12 گروه از جامعه سلاح هاي گرم نيز روز 16 ژوييه 2001 در كنفرانس سخنراني كردند.
اقدام در جهت پيگيري
با اميد به ادامه اين حركت بين المللي كه با تشكيل كنفرانس بين المللي فوق شكل گرفته بود، مفادي در برنامه اقدام گنجانده شد كه تا سال 2006 كنفرانسي براي بررسي پيشرفت در اجراي برنامه اقدام تشكيل شود و دولت­ها براي ارزيابي اجراي ملي، منطقه اي و جهاني آن هر دو سال يك بار اجلاسي تشكيل دهند.
كنفرانس همچنين توصيه كرد كه سازمان ملل متحد براي بررسي ”عملي بودن ايجاد ابزاري بين­المللي به منظور قادر ساختن كشورها براي شناسايي و پيدا كردن اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك غير قانوني، به شيوه اي به موقع و قابل اطمينان، به مطالعه بپردازد.“
سازمان ملل متحد، سازمان هاي بين المللي و منطقه اي، سازمان هاي غير دولتي و جامعه مدني نيز تشويق شدند دست به ابتكارهايي بزنند و در فرآيند اجراي برنامه اقدام فعال باشند و مشاركت كنند.
برنامه اقدام براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه­كوچك­و سلاح­هاي سبك در همه جنبه هاي آن(
A/CONF.192/15)
اول- ديباچه
1- ما، دولت هاي شركت كننده در كنفرانس ملل متحد درباره تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه­هاي آن، كه از 9 تا 20 ژوييه 2001 در نيويورك ديدار كرديم،
2- به شدت نگران توليد، انتقال و گردش غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك و انباشت زياد و پخش كنترل نشده آنها در مناطق بسياري از جهان هستيم كه عواقب انساني و اقتصادي – اجتماعي گسترده اي دارد و تهديدي جدي براي صلح، آشتي، ايمني، امنيت، ‌ثبات و توسعه پايدار در سطوح فردي، محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي به شمار مي رود،
3- همچنين نگران عوارضي هستيم كه فقر و توسعه نايافتگي ممكن است بر تجارت غير­قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، داشته باشد،
4- مصمم هستيم از رنج انساني ناشي از تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك در همه جنبه­هاي آن، كم كنيم و احترام به زندگي و حيثيت افراد بشر را از طريق ترويج فرهنگ صلح افزايش دهيم،
5- اذعان مي­كنيم كه تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن باعث تداوم مناقشات، تشديد خشونت، كمك به آوارگي غير نظاميان، تضعيف احترام به قوانين بشر دوستانه بين المللي، ممانعت از ارائه كمك هاي بشر دوستانه به قربانيان مناقشه مسلحانه شده و به آتش جنايت و تروريسم دامن مي زند،
6- به شدت نگران عواقب ويرانگر آن بر كودكان، كه بسياري از آنان قربانيان مناقشه مسلحانه هستند يا مجبورند در كودكي سربازي كنند، همچنين تأثير منفي روي زنان و افراد مسن هستيم، و در اين زمينه، ”اجلاس ويژه مجمع عمومي ملل متحد درباره كودكان“ را مد نظر داريم،
7- همچنين درباره پيوند نزديك بين تروريسم، ‌جنايت سازمان يافته، قاچاق مواد مخدر و مواد معدني گرانبها، و تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك نگران هستيم، و بر ضرورت تلاش­ها و همكاري بين المللي به منظور مبارزه با اين تجارت همزمان از ديد عرضه و تقاضا تاكيد مي كنيم،
8- احترام و تعهد خود را نسبت به قوانين بين المللي و اهداف و اصول ذكر شده در منشورملل متحد، از جمله تساوي بي چون و چراي كشورها، تماميت ارضي، حل مسالمت آميز اختلافات بين­المللي،‌عدم­مداخله ودخالت درامورداخلي كشورها مجدداً تاكيد مي كنيم،
9- حق ذاتي براي دفاع از خود به صورت فردي يا دسته جمعي را مطابق ماده 51 منشور ملل متحد مجدداً تأييد مي كنيم،‌
10- همچنين حق هر كشور را براي توليد، واردات و نگهداري اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك براي دفاع و نيازهاي امنيتي خود، همچنين براي توانايي كشورها به منظور مشاركت در عمليات حفظ صلح براساس منشور ملل متحد بار ديگر تأييد مي­كنيم،‌
11- حق تعيين سرنوشت همه ملت ها را، با توجه به موقعيت ويژه ملت هاي تحت استعمار يا ساير اشكال سلطه بيگانه يا اشغال خارجي بار ديگر تأييد مي كنيم و حق ملت ها را براي انجام اقدام قانوني مطابق با منشور ملل متحد براي تحقق حق مسلم آنان در زمينه تعيين سرنوشت خود به رسميت مي شناسيم. اين نبايد به عنوان مجاز شمردن يا تشويق هر اقدامي تعبير شود كه تماميت ارضي يا وحدت سياسي كشورهاي مستقل را كه براساس اصول حقوق برابر و تعيين سرنوشت ملت ها رفتار مي كنند، به طور كامل يا تا حدودي تجزيه يا تضعيف كند،
12- تعهدات كشورها را در زمينه پيروي كامل از تحريم هاي تسليحاتي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد براساس منشور ملل متحد به خاطر داريم،‌
13- معتقديم كه دولت ها مسئوليت اصلي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن را دارند، و بنابراين، ‌بايد تلاش­هاي خود را براي تعيين مسائل ناشي از چنين تجارتي تشديد كنند و راه هاي حل آنها را پيدا كنند،
14- بر نياز فوري براي همكاري و كمك بين المللي، از جمله كمك مالي و فني مناسب، به منظور حمايت و تسهيل تلاش­ها در سطوح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك در همه جنبه­هاي آن، تأكيد مي كنيم،
15- اين امر را به رسميت مي شناسيم كه جامعه بين المللي وظيفه دارد با اين موضوع برخورد كند، و مي­پذيريم كه چالش ناشي از تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك در همه جنبه هاي آن، چالشي چند وجهي است و از جمله مسائل مربوط به امنيت، پيشگيري و حل مناقشه، پيشگيري از جنايت، ابعاد بشر دوستانه، سلامت و توسعه، را در بر مي گيرد.
16- همچنين اهميت مساعدت مهم جامعه مدني، از جمله سازمان هاي غير دولتي و صنعتي را در كمك به دولت ها براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني ­اسلحه ­كوچك­و سلاح­هاي سبك در همه جنبه هاي آن، به رسميت مي شناسيم،
17- اين موضوع را نيز تأييد مي كنيم كه اين تلاش ها در اولويت هاي مربوط به خلع سلاح­هسته­اي، سلاح­هاي كشتارهمگاني، وخلع سلاح غير هسته اي تفاوتي ايجاد نمي­كند،
18- از تلاش­هايي كه در سطوح جهاني، منطقه اي، ‌زير منطقه­اي، ملي و محلي براي برخورد با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، ‌به عمل­ مي­آيد، استقبال مي­كنيم، ‌و اميدواريم با توجه به ويژگي ها، دامنه و ابعاد مسأله در هر كشور يا منطقه[1] اين تلاش ها را تقويت كنيم،
19- با توجه به اعلاميه هزاره همچنين از ابتكارهاي جاري در چارچوب سازمان ملل متحد براي برخورد با مسأله تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه­هاي آن، استقبال مي كنيم،
20- پروتكل عليه توليد غير قانوني و قاچاق سلاح هاي گرم، قطعات و اجزاي آنها و مهمات را به رسميت مي شناسيم، و كنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فرامليتي را كه معيارها و رويه هايي ايجاد مي كند كه تلاش ها براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه­هاي آن، را تكميل و تقويت مي­كند، تكميل مي­كنيم،
21- به نياز براي تعهدي جهاني نسبت به نگرشي فراگير براي كمك به پيشگيري، كاهش و ريشه­كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه­هاي آن، ‌در سطوح جهاني، منطقه اي، زير منطقه اي، ملي و محلي به عنوان كمكي به صلح و امنيت بين­المللي اعتقاد داريم،‌
22- بنابراين مصمم هستيم با انجام اقدامات زير از تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك در همه جنبه هاي آن پيشگيري و با آن مبارزه كرده و آن را ريشه­كن كنيم:
(الف)- اصول، ضوابط و مقررات پذيرفته شده در سطوح جهاني، منطقه اي و ملي كه تلاش ها براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن را تقويت و هماهنگ­تر خواهد كرد، تقويت كنيم؛
(ب) - مقررات مورد توافق بين المللي براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن توليد غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك را ايجاد و اجرا كنيم؛
(ج)- براي مناطقي از جهان كه مناقشات در آن جا به پايان مي رسد و به مسائل جدي آنها در مورد انباشت بيش از حد و بي­ثبات كننده اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك بايد به صورت فوري رسيدگي شود، تاكيد خاص قائل شويم[2]؛
(د) - اراده سياسي را در سراسر جامعه جهاني براي پيشگيري و مبارزه با نقل و انتقال و توليد غير­قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه هاي آن، بسيج كنيم، ‌در جهت اين هدف­ها همكاري كنيم و آگاهي در مورد خصوصيات و جدي بودن مسائل مرتبط با هم ناشي از توليد غير قانوني و قاچاق اين سلاح ها را افزايش دهيم؛
(هـ) - از اقدام مسئولانه دولت ها با اميد به پيشگيري از صادرات، واردات، عبور و انتقال مجدد غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك حمايت به عمل آوريم.
دوم – پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك در همه جنبه هاي آن
1- ما، دولت هاي شركت كننده در اين كنفرانس، با توجه به موقعيت­هاي گوناگون، توانايي­ها و اولويت هاي كشورها و مناطق، ‌انجام اقدامات زير براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در همه جنبه­هاي آن را متعهد مي­شويم:
در سطح ملي
2- هر جا كه قوانين، ‌مقررات و رويه هاي اداري و اجرايي كافي براي اعمال كنترل مؤثر بر توليد اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك در زمينه­هاي قضايي و در مورد صادرات، واردات، عبور يا انتقال مجدد چنين سلاح­هايي وجود ندارد، ‌به منظور پيشگيري از توليد غير قانوني و قاچاق اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك، ‌يا تغيير مسير آنها به دريافت كنندگان غير مجاز، وضع كنيم.
3- قوانين و مقررات لازم براي ثابت كردن توليد، تملك، انباشت و تجارت غير­قانوني اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك به عنوان جرايم جزايي براساس قوانين داخلي و در حوزه قضايي كشورهايي كه تاكنون چنين قوانيني وضع نكرده­اند، براي تضمين اين كه افراد درگير در چنين­فعاليت هايي را بتوان براساس قوانين جزايي ملي تحت تعقيب قرارداد، تصويب و اجرا كنيم.
4- كارگزاري ها يا تشكيلات و شالوده نهادي ملي مناسب مسئول راهبرد خط مشي، پژوهش و نظارت بر تلاش­ها براي پيشگيري، مبارزه و ريشه كن كردن تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك در همه جنبه­هاي آن، ايجاد يا تعيين كنيم. اين كار بايد شامل جنبه هاي توليد غير قانوني، كنترل، ‌قاچاق، پخش، دلالي و تجارت، و همچنين رديابي، تامين مالي، جمع آوري و نابود كردن اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك نيز باشد.
5- يك نقطه تماس ملي كه به عنوان رابط بين دولت ها درباره مسائل مربوط به اجراي برنامه اقدام، عمل كند ايجاد كنيم.
6- هر جا كه عملي باشد گروه ها و افراد درگير در توليد، تجارت، ذخيره سازي،‌ انتقال و تملك غيرقانوني،‌و همچنين سرمايه­گذاري براي به­دست آوردن­ اسلحه ­كوچك و سلاح­هاي سبك غيرقانوني راشناسايي كنيم وبراساس قوانين­ملي­مناسب، ­عليه چنين­گروه­ها وافراداقدام نماييم.
7- تضمين كنيم كه در آينده توليد كنندگان مجاز روي هر سلاح كوچك و سلاح­هاي سبك به عنوان بخشي تفكيك ناپذير از فرآيند توليد، علامت و نشاني مناسب و قابل اعتماد بگذارند. اين علامت ها بايد خاص هر سلاح باشد و كشور سازنده را مشخص كند و همچنين حاوي اطلاعاتي باشد كه مقامات ملي كشورها را قادر سازد سازنده و شماره رديف توليد را تشخيص دهند به صورتي كه مقامات مربوطه بتوانند هر سلاح را شناخته و پيگيري كنند.
8- كليه تدابير لازم براي پيشگيري از توليد، ذخيره سازي، انتقال و تملك هر گونه اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك فاقد علامت و مشخصات يا سلاح هايي كه داراي علايم و مشخصات كافي نيستند، هر جا كه اين مقررات وجود نداشته باشند، تصويب و اجرا كنيم.
9- تضمين كنيم كه سوابق جامع و دقيق در مورد ساخت، نگهداري و انتقال اسلحه­كوچك و سلاح هاي سبك تحت قلمرو قانوني آنها، تا حداكثر زمان ممكن نگهداري شود. اين سوابق بايد مرتب و سازمان يافته باشد و به روشي نگهداري شود كه امكان دسترسي فوري به اطلاعات دقيق و مقابله كردن آنها به وسيله مقامات ملي صالح وجود داشته باشد.
10- تضمين كنيم كه مسئوليت نگهداري و صدور تمامي اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك بادولت مربوطه است ومقررات موثري براي پيگيري ودنبال­كردن چنين سلاح­هايي وجود دارد.
11- تقاضاها براي جواز صادرات را مطابق مقررات و روش هاي دقيق ملي كه تمام اسلحه كوچك و سلاح هاي سبك را پوشش دهد و با مسئوليت هاي موجود كشورها براساس قوانين بين المللي مربوطه سازگار باشد، بررسي كنيم، و مخصوصاً به خطر تغيير مسير اين سلاح ها به سمت تجارت غير قانوني توجه داشته باشيم. به علاوه نظامي ملي و مؤثر براي صدور جواز براي واردات و صادرات، و همچنين مقرراتي درباره حمل و نقل بين المللي براي انتقال تمامي اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك، به اميد مبارزه با تجارت غير قانوني اسلحه كوچك و سلاح­هاي سبك، ايجاد يا حفظ كنيم.
12- قوانين، ‌مقررات و

Latest News:

 • 26 Oct 2013

  هشدار دولت عربستان درمورد ن...

  دولت عربستان سعودی روز پنج...

  Read More
 • 21 Oct 2013

  احتمال حذف نام حدود نیمی از ...

  بررسی های نخستین نشان میدهن...

  Read More
 • 21 Oct 2013

  تاکید بارک اوباما بر ایجاد ...

  بارک اوباما، رییس جمهور ایا...

  Read More
 • 21 Oct 2013

  نبود مراکز ثبت نام رای دهند...

  وزارت امور داخله روز یک شنب...

  Read More
 • 21 Oct 2013

  انتقاد مجلس سنا از خاموشی ع...

  مجلس سنای افغانستان از «...

  Read More
 • 10 Nov 2013

  HRW Reports Increase in Violence Against Women, Ch...

    Human Rights Watch (HRW) officials in Afgh...

  Read More
    View All
 

Important Laws:

    View All
 

Latest Blog:

 • wedge sneakers 18/07/2014

  I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was cur...

  Read More
 • does clarisonic work 18/07/2014

  thank you for share! does clarisonic work http://doesclarisonicwork.com...

  Read More
 • goalkeeper jerseys 18/07/2014

  nice articles goalkeeper jerseys http://soccergoalkeeperjerseys.org...

  Read More
 • jordan 6 18/07/2014

  nice articles jordan 6 http://jordans6sale.org...

  Read More
 • Isabel Marant Sneakers 17/07/2014

  Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers? I'm planning to start m...

  Read More
 • Longchamp Tote Price Singapore 17/07/2014

  @chels I know what you mean, its hard to find good help these days. People now ...

  Read More
 • louis vuitton canada price 17/07/2014

  You Can Try THIS Out louis vuitton canada price http://lvstore-canada.com...

  Read More
 • chanel espadrilles price 17/07/2014

  Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the imag...

  Read More
 • nike dress 17/07/2014

  Sneak A Peek At THIS Web-Site nike dress http://nikedressshoes.org...

  Read More
 • chanel espadrilles leather 16/07/2014

  Hey! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give ...

  Read More
 • cjytest 11/05/2013

  One thing I'd prefer to express is always that prior to acquiring a lot more lap...

  Read More
 • iETcmqwLVGR 06/05/2013

  ga2L5U http://www.78NLRvzfIwzacsSvHH4hdZWSkQdHROAk.com...

  Read More
 • cjytest 06/05/2013

  Basically suggestions you're revealing on this website. One more thing I'd like ...

  Read More
 • 05/12/2011

  دکتور عبدالرحمن حمید

  باز هم علیه زن خشونت صورت می گیرد. چرا خشونت ...

  Read More
 • 3 14/09/2011

  3...

  Read More
    View All