اطفال مناطق محروم (دوردست) نیز از نشریات دفتر دقانون غوښتونکی مستفید می گردند